The Tourist Information CentreNový Jičín

Závazné pokyny pro prodej

Tyto pokyny jsou povinni dodržovat prodejci, kteří se účastní Novojičínského jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

1. Na Masarykovo náměstí se vjíždí ul. 5. května od 7:00 a odjíždí do 7:45, dále pak od 17:00 do 18:00. Je potřeba co nejdříve z automobilů vybalit vše potřebné pro prodej, prezentaci a poté ul. 5. května nebo 28. října opustit svými vozidly náměstí.
2. Je přísně zakázáno vjíždět automobily na plochu náměstí! Stání vozidel ani přívěsných vozíků nikde v prostoru Masarykova náměstí není dovoleno. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu.
3. Parkování je možné na vyznačených parkovacích místech na náklady prodejce.
4. Prodejce musí dodržovat prodejní sortiment, který jim byl organizátorem akce potvrzen. Budou probíhat pravidelné kontroly dodržování stanovených podmínek.
5.       Prodejce s občerstvením zajistí vlastní zázemí pro konzumaci návštěvníkům jarmarku.

6.       V případě využití plochy pro vlastní prodejní zařízení či přídavné prodejní zařízení (zastřešení, stojany, stoly, pulty) pro prodej je povoleno pouze v jednobarevném provedení a nesmí obsahovat reklamní nápisy, umístění na základě povolení organizátora. Prodejce s takovým to prodejním zařízením si musí zajistit zátěže.

7.       Prodejce se zavazuje k platným revizím všech používaných plynových a elektrických zařízení, dále pak platné certifikace atrakcí, které budou mít vždy k dispozici k nahlédnutí a ke kontrole. TSMNJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.

Upozorňujeme, že stávající příkon ke stánkům neumožňuje zapojení topidel a jejich použití je zakázáno. V případě použití hrozí přetížení el. přípojky a zkratování.
Jsou přísně zakázány jakékoliv zásahy do elektroinstalace (např. i elektrosloupky na ploše náměstí)!
Prodejce v prodejním zařízení (vlastní prodejní zařízení), zvláště provozovatel občerstvení, platí           i prodejce, který využívá pro prodej el. připojení (chladící vitríny, nápojové várnice, apod.), si musí svůj vlastní prodejní stánek vybavit alespoň jedním přenosným hasícím přístrojem práškového typu P6. Tento přenosný hasící přístroj musí být po celou dobu prodeje v prodejním zařízení na Masarykově nám.
11.   Je zakázáno používat reprodukovanou hudbu jako doprovod prodeje výrobků nebo občerstvení.

12.   Pořadatel zajistí pro prodejce zboží a poskytovatele služeb možnost hygienického zařízení (WC, tekoucí voda k umytí rukou) – ulice Úzká. Pro prodejce s potravinářským zbožím možnost hygienického zařízení (WC vybavené umyvadlem s tekoucí teplou a studenou vodou) – ul. Na Valech, v prostorách městské tržnice, klíče k dispozici v NCNJ.

13.   V případě přípravy a prodeje smažených a rožněných masných výrobků, které mohou znečistit dlažbu, je prodejce povinen doplnit využitou plochu vhodnou krytinou v potřebném rozsahu a provádět pravidelný úklid (především provozovatelé občerstvení). Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě znečištění či jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu. TSMNJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.

14.   Prodejce zajistí úklid odpadu způsobeného provozem stánku v jeho bezprostředním okolí (1,5 m v okolí stánku nebo přídavného zařízení) vč. odpadků mimo odpadkové koše, krabic mezi stánky, vkládání nesložených krabic do popelnic. Krabice a kartony nutno vynášet do připravených kontejnerů na krabice.

Prodejce provozující občerstvení je povinnen zajistit dostatečné množství popelníků. V případě, že tak neučiní, je povinnen zajistit úklid nedopalků v okolí svého stánku na vlastní náklady.
16.   Dodržujte pořádek a po ukončení akce uveďte své prodejní místo do původního stavu.

17.   Pořadatel neodpovídá prodejci za ztrátu, zničení, odcizení či jakékoliv poškození jeho zboží, obalů, balícího materiálu, vybavení a zařízení prodejní plochy, bez ohledu na to, zda k výše jmenovanému došlo před zahájením, v průběhu, nebo po ukončení akce. K tomuto účelu si může prodejce sjednat pojištění.

18. Upozorňujeme, že při prodeji nebo poskytování služeb je nutno dodržovat všechny platné předpisy a to zejména: živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, zákon     o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy apod.
19. Pokud se nemůže prodejce osobně dostavit k podpisu smlouvy o pronájmu dřevěného stánku, zajistí pro pověřenou osobu plnou moc (zplnomocnění k podpisu smlouvy o pronájmu) se všemi potřebnými náležitostmi. Tato plná moc včetně potvrzení a závazných pokynů bude součástí smlouvy o pronájmu. Bez platné plné moci nebudou klíče k prodejnímu stánku vydány.
20. Je zakázáno ozdobovat či dozdobovat zapůjčený dřevěný uzamykatelný stánek nebo prodejní stánek s opláštěním města Nový Jičín vlastními ozdobami!
21.    Umístění označení prodejce a ceníků na prodejní zařízení je povoleno pouze z čelní strany dř. uzamykatelného stánku / prodejního stánku. Organizátor akce má právo nechat odstranit reklamní nápisy při zjištění porušení tohoto nařízení.

22.    Je zakázáno z hlediska bezpečnosti přitloukat nebo zatloukat jakékoliv stojany či další přídavné prodejní zařízení na vnější části dř. uzamykatelného stánku / prodejního stánku. Organizátor akce má právo nechat odstranit takové zařízení při zjištění porušení tohoto nařízení.

23.    Není neumožněno zapojení topidel a jejich použití je při prodeji zakázáno. V případě použití hrozí přetížení el. přípojky a zkratování.

24.    V případě porušení závazných pokynů pro prodej, bude prodejce automaticky vyloučen z účasti na jarmarku.

 

Prodejce svou účastí na Novojičínském jarmarku souhlasí se Závaznými pokyny pro prodej. Nedodržení sortimentu uvedeného ve schválené žádosti nebo výměna s jiným prodejcem bez souhlasu pořadatelů není dovoleno.

Výběr a umístění prodejců je pouze na rozhodnutí organizátora a není možné se proti němu odvolat.

Tyto závazné pokyny jsou součástí přihlášky na jarmark.

TIC Nový Jičín

Address

  • Masarykovo nám, 45/29
    Nový Jičín 74101
    Česká republika

  • Provozní doba NCNJ
  • Po – Pá: 8:00 – 17:00
  • So, Ne: 9:00 – 16:00
  • Svátky: 9:00 – 16:00

Map

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Moravskoslezský kraj This project was co-financed by provision of 20,000 CZK from the budget of the Moravian-Silesian Region, support of TIC in the Moravian-Silesian Region for 2013.


Copyright 2021 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

Back up