The Tourist Information CentreNový Jičín

Závazné pokyny pro prodej

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO PRODEJ

Tyto pokyny jsou povinni dodržovat prodejci, kteří se účastní Novojičínského jarmarku na Masarykově náměstí v Novém Jičíně.

 1. Na Masarykovo náměstí se vjíždí ul. 5. května v čase do 08:00 hod. Je potřeba co nejdříve z automobilů vybalit vše potřebné pro prodej, prezentaci a poté ul. 5. května nebo 28. října opustit svými vozidly náměstí. V případě nedodržení se vystavujete pokutám ze strany MP.
 2. Prodejce se zavazuje být přítomen v prodejním zařízení po dobu konání jarmarku určenou organizátorem akce.
 3. Je přísně zakázáno vjíždět automobily na plochu náměstí! Stání vozidel ani přívěsných vozíků nikde v prostoru Masarykova náměstí není dovoleno. Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu.
 4. Parkování je možné na vyznačených parkovacích místech ve městě na Vaše náklady. Je přísně zakázáno parkovat na Masarykově nám. v Novém Jičíně.
 5. Prodejci musí dodržovat prodejní sortiment, který uvedli v přihlášce. Budou probíhat na jarmarku pravidelné kontroly.
 6. V případě přípravy a prodeje smažených a rožněných masných výrobků, které mohou znečistit dlažbu, je prodejce povinen doplnit využitou plochu vhodnou krytinou v potřebném rozsahu a provádět pravidelný úklid (především provozovatelé občerstvení). Za možné škody vzniklé na majetku města v souvislosti s prodejem, prezentací nese plnou zodpovědnost výhradně prodejce stánku, který bere na vědomí a souhlasí s povinností, v případě znečištění či jiného poškození dlažby, na své náklady uhradit vzniklou škodu. TSMNJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.
 7. Pokud se nemůže prodejce osobně dostavit k podpisu smlouvy o pronájmu dřevěného stánku, zajistí pro pověřenou osobu plnou moc (zplnomocnění k podpisu smlouvy o pronájmu) se všemi potřebnými náležitostmi. Tato plná moc včetně potvrzení a závazných pokynů bude součástí smlouvy o pronájmu. Bez platné plné moci nebudou klíče k prodejnímu stánku vydány.
 8. Je zakázáno ozdobovat či dozdobovat přidělený prodejní stánek vlastními ozdobami! 
 9. Umístění označení prodejce a ceníků na prodejní zařízení je povoleno pouze z celé čelní strany dřevěného prodejního stánku.
  Organizátor akce má právo nechat odstranit reklamní nápisy při zjištění porušení tohoto nařízení.
 10. Je zakázáno z hlediska bezpečnosti a poškození majetku přitloukat nebo zatloukat jakékoliv stojany či další přídavné prodejní zařízení na vnější části prodejního stánku. Organizátor akce má právo nechat odstranit takové zařízení při zjištění porušení tohoto nařízení.
 11. V případě využití plochy pro vlastní prodejní zařízení či přídavné prodejní zařízení (zastřešení, stojany, stoly, pulty, deštníky) pro prodej je povoleno pouze v jednobarevném provedení a nesmí obsahovat reklamní nápisy, umístění na základě povolení organizátora.
 12. Prodejci se zavazují k platným revizím všech používaných plynových a elektrických zařízení, dále pak platné certifikace atrakcí, které budou mít vždy k dispozici k nahlédnutí a ke kontrole. TSMNJ a NCNJ budou provádět pravidelné kontroly o dodržování výše uvedeného.
 13. Upozorňujeme, že stávající příkon ke stánkům neumožňuje zapojení topidel a jejich použití je zakázáno. V případě použití hrozí přetížení el. přípojky a zkratování.
 14. Jsou přísně zakázány jakékoliv zásahy do elektroinstalace (např. i elektrosloupky na ploše náměstí)!
 15. Prodejci, kteří využívají pro prodej el. připojení (např. chladící vitríny, el. grily, nápojové várnice, apod.), si musí prodejní stánek vybavit jedním přenosným hasícím přístrojem práškového typu P6. Tento přenosný hasící přístroj musí být po celou dobu prodeje v prodejním zařízení na Masarykově nám.
 16. Je zakázáno používat reprodukovanou hudbu jako doprovod prodeje výrobků nebo občerstvení.
 17. Odpady, které vznikly při Vaši činnosti a jejichž jste původci, likvidujte na své vlastní náklady je možno využít kontejnérů, místo určení Vám bude sděleno v den akce. Vaše odpady jsou nepřípustné ukládat do odpadkových košů na Masarykově nám. Dodržujte pořádek a po ukončení akce uveďte své prodejní místo do původního stavu.
 18. Upozorňujeme, že při prodeji nebo poskytování služeb je nutno dodržovat všechny platné předpisy a to zejména: živnostenský zákon, zákon o cenách, zákon o spotřebních daních, zákon o ochraně spotřebitele, hygienické předpisy, bezpečnostní předpisy, zákon o evidenci tržeb.
 19. Nebude-li možné z Vaší strany ze závažných důvodů prodej uskutečnit, je nutné v co nejkratším termínu vyrozumět organizátora písemně nebo telefonicky na uvedených kontaktech v potvrzení prodeje.
 20. V případě porušení závazných pokynů pro prodej bude prodejce automaticky vyloučen z účasti na Novojičínském jarmarku.

Prodejce svou účastí na Novojičínském jarmarku souhlasí se Závaznými pokyny pro prodej.. Nedodržení sortimentu uvedeného ve schválené žádosti nebo výměna s jiným prodejcem bez souhlasu pořadatelů není dovoleno.

Výběr a umístění prodejců je pouze na rozhodnutí organizátora a není možné se proti němu odvolat.

Tyto závazné pokyny jsou součástí přihlášky na jarmark.

TIC Nový Jičín

Address

 • Masarykovo nám, 45/29
  Nový Jičín 74101
  Česká republika

Map

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Moravskoslezský kraj This project was co-financed by provision of 20,000 CZK from the budget of the Moravian-Silesian Region, support of TIC in the Moravian-Silesian Region for 2013.


Copyright 2019 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

Back up