Turistické informační centrumNový Jičín
Církevní / poutní turistika

Církevní / poutní turistika

 

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Nový Jičín

Telefon:  731 625 671

Email: rkf.novyjicin@doo.cz

Web: www.fnj.cz

Církev: Římskokatolická církev, farnost Nový Jičín

Přístupnost: přístupný

Monumentální barokní stavba z let 1729 až 1732 napodobuje strohé vzory severských jezuitských kostelů. Uvnitř chrámu nás zaujme především původní barokní vybavení. Hlavní oltář se sochami svatého Petra a Pavla od olomouckého sochaře Ondřeje Zahnera a svatého Cyrila a Metoděje od jeho žáka a spolupracovníka Jana Kammereita Ten je rovněž autorem sochařské výzdoby kazatelny. Oltářní plátno pro hlavní oltář namaloval Eliáš František Herbert, pozornosti by neměly ujít vyřezávané lavice a zpovědnice. Mohutné klasicistní varhany pocházejí od frýdeckého varhanáře Františka Hořčičky.

 

KOSTEL PANNY MARIE BOLESTNÉ (ŠPANĚLSKÁ KAPLE)

Nový Jičín (naproti nemocnici)

Telefon: 737 089 262 (o. Michal)

Email: rkf.novyjicin@doo.cz

Web: www.fnj.cz

Církev: Římskokatolická církev, farnost Nový Jičín

Přístupnost: přístupný příležitostně

Dle místní tradice byla Španělská kaple postavena nad společným hrobem císařské posádky, která byla roku 1621 zákeřně pobita vojskem protestantského krnovského markraběte. Velkou část císařské posádky tvořili neapolští vojáci (Neapolské království bylo tehdy součástí španělských držav) – odtud vznikl zlidovělý název Španělská kaple. Během vánočních svátků okouzluje návštěvníky kaple mechanický betlém.

 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Janáčkovy sady, Nový Jičín

Telefon:  731 625 671

Email: rkf.novyjicin@doo.cz

Web: www.fnj.cz

Církev: Římskokatolická církev, farnost Nový Jičín

Přístupnost: přístupný 1x ročně první víkend v září 

Tato původně gotická stavba, nazývaná dříve "moravský kostelík", pochází z počátku 16. století. Po požáru města v roce 1621 byl renesančně přestavěn. V 16. století se zde konaly české mše, zatímco ve farním kostele byla kázání německá. Od té doby se kostelu Nejsvětější Trojice říká též "český kostelík". Katolické církvi začala svatyně sloužit po svém znovuvysvěcení v roce 1644. Uvnitř kostela najdete zajímavou barokní výzdobu z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století. Do roku 1879 sloužilo prostranství u kostela jako pohřebiště. Posléze bylo upraveno na park a poslední přítomnou památkou je bývalá kostnice z roku 1763.

 

FARNÍ KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

Kunín

Mons. Dr. Alois PEROUTKA, ekx. administrátor

Telefon:  731 625 671

Email: rkf.novyjicin@doo.cz

Web: www.fnj.cz

Církev: Římskokatolická církev, farnost Nový Jičín

Přístupnost: přístupný příležitostně

Kostel bylo rozhodnuto postavit v těsné blízkosti barokního zámku. Slavnostní položení základního kamene se odehrálo dne 27. srpna 1810. Kostel byl původně postaven bez věží, ty přibyly až v roku 1863 a dosahují výšky 30 m. Záznamy v kronice praví, že jejich hroty jsou v úrovni dlažby novojičínského náměstí. Před kostelem stojí na vysokém hranolovém podstavici barokní socha světce pocházející z 1. poloviny 18. století. 

 

FARNÍ KOSTEL SVATÉHO MARTINA

Šenov u Nového Jičína

P. Mgr. Bc. David Powiesník, ekx. administrátor

Telefon:  731 625 671

Email: rkf.novyjicin@doo.cz

Web: www.fnj.cz

Církev: Římskokatolická církev, farnost Nový Jičín

Přístupnost: přístupný příležitostně

V jádře gotický kostel sv. Martina z konce 13. či počátku 14. stol. Nejstarší částí stavby je současný presbytář. Kostel je jednolodní s hranolovou věží v ose průčelí, v interiéru upravený kolem poloviny 18. století (presbyterium) a v roce 1811 (loď). Svou původní gotickou podobu si zachovala především čtyřpodlažní hranolová věž a sakristie. Kolem kostela je starší hřbitov obehnaný kamennou zdí.

 

KOSTEL SVATÉHO MIKULÁŠE

Žilina, Nový Jičín

Telefon:  731 625 671

Email: rkf.novyjicin@doo.cz

Web: www.fnj.cz

Církev: Římskokatolická církev, farnost Nový Jičín

Přístupnost: přístupný příležitostně

Gotický kostel byl vybudovaný na konci 14. století na místě starší, z části dřevěné stavby. Za stavebníky kostela jsou považováni Vok IV. z Kravař a jeho žena Eliška ze Šternberka. Jejich erbovní značky, zavinutá střela pánů z Kravař a šternberská hvězda, se objevují na klenbě v presbyteriu.

V roce 1795 byla u kostela postavena dřevěná škola, která byla v polovině 19. století stržena a na jejím místě byla vybudována r. 1864 nová jednopatrová budova, která se ovšem do dnešní doby také nedochovala.

 

KAPLE SVATÉHO MICHAELA

Bludovice, Nový Jičín

Telefon:  731 625 671

Email: rkf.novyjicin@doo.cz

Web: www.fnj.cz

Církev: Římskokatolická církev, farnost Nový Jičín

Přístupnost: nepřístupný

Kaple byla postavena roku 1861 novojičínským stavitelem Tomášem Chytilem podle plánů Ferdinanda Neußera ze Salzburgu. Její součástí byla dříve škola pro místní děti.

 

ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA

Havlíčková 1110/12, Nový Jičín

Přístupnost: nepřístupný

Synagoga byla vybudovaná v prvním desetiletí dvacátého století podle projektu Ernsta Lindnera z Vídně. Stavbu realizovala místní stavební firma Richarda Klose. Během 2. sv. války postihla synagogu v Novém Jičíně, tak jako většinu židovských památek v českém příhraničí, zkáza Křišťálové noci. Tento protižidovský pogrom se odehrál v noci z 9. na 10. listopadu 1938. Novojičínská synagoga však byla z důvodu blízkosti městské plynárny vypálení ušetřena.

V průběhu války sloužil objekt jako skladiště, po válce jako sbor církve Československé husitské, od roku 1967 je zde depozitář okresního archivu. Pro tento účel byl prostor sálu rozčleněn železnou konstrukcí na tři podlaží. Ostatní přilehlé místnosti jsou plochostropé. Na průčelí synagogy byla v roce 1992 odhalena pamětní deska s hebrejským, českým a německým textem.

 

MOROVÝ SLOUP NA NÁMĚSTÍ

Masarykovo náměstí, Nový Jičín

Barokní sloup je tvořen kamenným podstavcem se čtveřicí postav světců sv. Janem Nepomuckým, sv. Rochem, sv. Floriánem a sv. Janem Sarkandrem. Celému sloupu dominuje socha Bohorodičky Panny Marie na pískovcovém sloupu ukončeném korintskou hlavicí. Zajímavostí je spící socha palermské poustevnice sv. Rosalie, která sní v jeskyni svůj nekonečný sen. V těsné blízkosti Morového sloupu stojí socha Tančících sedláků od Franze Barwiga z roku 1929, která dnes jistě patří k neodmyslitelným symbolům města.

V 17. století, když Nový Jičín zasáhl mor, se na toto místo podle tradice svážela těla zemřelých. Obětí byly stovky, a proto se rozhodl jeden pár, manželé Stirznikovi, že právě zde postaví „morový sloup“, který měl Nový Jičín a jeho obyvatele chránit před dalšími pohromami. Do morového sloupu nechali vytesat nápis, který v překladu zní takto: „Ke cti Marie, Matky Boží, nechal dokončit a zřídit toto dílo zemřelý pan Tomáš Stirznik a paní Judit Stirzniková 10. 7. 1710. V době morové epidemie lidé zkoušeli různé elixíry, jen aby se zbavili té kruté „černé smrti“. Vůbec nejdůležitějším lékem se stala pálenka. Lidé si ji natolik oblíbili, že byla prohlášena za „čertův nápoj“ a její distribuce tak byla dokonce zakázána. Říká se, že u koho se projevila byť jen známka nemoci, ten byl vykázán do zřízených lazaretů, nacházejících se v místech dřívějšího hřbitova, v dnešních Janáčkových sadech. Kolem Nového Jičína se jako varování cestujícím a cizincům vystavila výstražná znamení.

 

SOCHA SVATÉHO MIKULÁŠE

Masarykovo náměstí, Nový Jičín

Po více než 100 letech se na náměstí vrátila replika sochy sv. Mikuláše, patrona obchodníků, dětí a také Nového Jičína. Jejím současným autorem se stal akademický sochař Jiří Finger. Atributy tohoto světce jsou jablka a bible. Novojičínský sv. Mikuláš drží bibli v levé ruce tak, že ji naklání k misce s čistou vodou, jablíčka se mu rozkutálela po ploše kolem kašny. Legenda mluví o třech měšcích se zlatými mincemi, které Mikuláš vhodil uprostřed noci otevřeným oknem do domu zadluženého kupce, čímž uchránil jeho tři dcery před otroctvím. Tyto tři měšce symbolizují právě bronzová jablíčka v nadživotní velikosti. Svatý Mikuláš tak nyní dohlíží na poklidný chod života v Novém Jičíně.

 

SOUSOŠÍ SVATÉHO ROCHA A ŠEBESTIÁNA

Loučka, Nový Jičín

Toto barokní sousoší nechal postavit po skončení morové epidemie v roce 1715 tehdejší majitel starojického panství Antonín svobodný pán Zeno z Dannhausenu. Ochránci před morem stojí na toskánských sloupech, mezi nimiž je umístěn podstavec s pamětní deskou. Uprostřed podstavce se nalézá erb svobodných pánů Zenonů z Dannhausenu, po stranách je umístěn znak Starého Jičína a obce Loučka.

Jedna pověst praví, že tento morový pomník byl postaven jako vzpomínka na to, že v 18. století, v době, kdy celé Rakousko - Uhersko zasáhla morová epidemie a nevyhnul se jí ani Nový Jičín, Starý Jičín morem zasažen nebyl. Starojičtí neměli závadné potraviny, Novojičínští však ano, a tak je kupovali od Starojických. Tento obchod se odehrával na rozhraní mezi katastry obcí, tedy na místě, kde byl později vybudován tento morový pomník. Na hranicích obcí stávaly nádoby s octem, do kterých Novojičínští házeli své váčky s penězi, neboť lidé věřili, že ocet funguje jako dobrá dezinfekce. Starojičtí, když později přišli, váčky s penězi vytáhli, přepočítali je a na oplátku hodili Novojičínským v pytli nějaké potraviny. Obě strany tak byly spokojeny a s pořízenou odcházeli domů.

 

FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA STARŠÍHO

Libhošť 89, 742 57 Libhošť

Telefon: 739 245 957, 556 707 698

Email: dusanzelina@seznam.cz

 

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ

160, 742 71 Hodslavice

Telefon: 731 625 810

Email: piotr.kowalski@seznam.cz

Římskokatolický kostel je zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně. Je postaven v novorománském slohu. Základní kámen byl posvěcen 29. června 1905. Bohoslužby se začaly konat dne 30. března 1907.

 

KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Životice u Nového Jičína

Telefon: 731 625 810

Email: piotr.kowalski@seznam.cz

Na místě původního dřevěného kostela sv. Jana z roku 1451, který v roce 1898 zcela shořel, byl postaven kostel nový – zděný. Z tohoto období se zachoval dřevěný oltář, jehož vznik se datuje k roku 1482 a v současnosti je uložen v Moravské galerii v Brně. V roce 1902 byl vystavěn nový zděný chrám sv. Jana Křtitele.

 

KOSTEL SV. JIŘÍ

Mořkov

Telefon: 739 244 464

Email: rkf.morkov@doo.cz

Kostel svatého Jiří v Mořkově je sakrální objekt poprvé zmiňovaný v roce 1587. Hlavní oltář kostela pochází z roku 1667 a k jeho obnovení došlo v roce 1833. Kostel samotný byl do současné podoby přestavěn v roce 1878.

 

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Veřovice 143, 742 73 Veřovice

Telefon: 608 369 183

Email: rkfverovice@seznam.cz

 

FARNÍ KOSTEL SV. VÁCLAVA

112, 742 31 Starý Jičín

Telefon: 556 752 576

Email: petrmaria.dokladal@cbox.cz

Původní farní kostel kdysi tvořila jen dnešní jižní kaple sv. Kříže. Za časů Karla ze Žerotína byl v průběhu 2. poloviny 16. století rozšířen. Další výrazné stavební úpravy proběhly v době barokní. V letech 1715–1721 bylo zhotoveno nové kněžiště a společně se zaklenutím i patrovou tribunou financoval stavební práce Antonín Zeno z Dannhausenu, majitel starojičínského panství. K další zásadní změně interiéru došlo až v polovině 19. století, kdy byly strženy dva dřevěné kůry a místo nich postavena jedna zděná kruchta.

 

PANNA MARIA VE SKÁLE 

Spálov

Telefon: 730 523 540

E-mail: rkf.spalov@doo.cz

Web: www.farnostspalov.cz

Duch. správce: P. Mgr. Zdenko Vavro, zdenovavro@seznam.cz

 

FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

742 33 Jeseník nad Odrou

Telefon: 737 714 115

Email: farnostjeseniknadodrou@seznam.cz

Byl postaven na místě dřevěného kostela, který vyhořel r. 1710. Po požáru nechal Rudolf Hrabě Witten postavit zděné presbyterium nového kostela, loď byla přistavěna na náklady Františka Rheinolda z Andlernu v r. 1752. Průčelí kostela je tříosé, ve střední ose je mělký rizalit s třípatrovou nástavbou věže.

 

KAPLE SV. ANNY

Jeseník nad Odrou

Zděná kaple z roku 1851, doklad přežívání barokního architektonického tvarosloví ve venkovském prostředí v 19. století.

 

KAMENNÝ KŘÍŽ U KOSTELA

Jeseník nad Odrou

Kamenný kříž z r. 1822, práce místní provenience, dokládající přežívání barokní sochařské tradice v 19. století. Kříž je osazený na vysokém, jednou odstupněném podstavci s volutovými křídly a římsovým ukončením. Na čelní straně podstavce je oválná kartuš tvaru empírového slunce, v níž byl dříve vsazen olej na plechu s vyobrazením Panny Marie Bolestné. Na zadní straně podstavce je nápis "Renov 1931 / 1822"

 

FARNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Bernartice nad Odrou

Telefon: 556 752 576

Dominanta obce, pozdně empírový chrám Navštívení Panny Marie, současnou podobu získal v roce 1837 a pravděpodobně téhož roku v prosinci byl posvěcen. Původní kostel byl postaven již v roce 1795 a vysvěcen 8. října 1797.

 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Hlavní 112, 742 47 Hladké Životice

Telefon: 775 162 177

Email: rkf.hladkezivotice@doo.cz

 

FARNÍ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Komenského 167, 742 01 Suchdol nad Odrou

Telefon: 737 714 115

Římskokatolický farní kostel Nejsvětější Trojice v městysi Suchdol nad Odrou je kostelem postaveným v roce 1605 - 1614. Kostel má základ na místě staršího dřevěného kostelíku sv. Kateřiny. Tato pozdně renesanční budova má příkrou, přibližně 27 m dlouhou, šindelovou střechu s velkou a malou věží. Kostel byl nejméně čtyřikrát opravován v důsledku živelních pohrom.

 

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Štramberská, Kopřivnice

Telefon: 731 625 687

E-mail: rkf.koprivnice@doo.cz

Web: www.koprivnice.farnost.cz

Novogotická, resp. pseudogotická dominanta Kopřivnice. Stavěl se pouhé 2 roky (1893 – 1894), spotřebovalo se přes 600 tisíc cihel a vysvěcen byl v roce 1895. V krásném interiéru se výborně uplatňuje hra světla díky mnoha oknům s barevnými vitrážemi. Část mobiliáře pochází z původního, mnohem staršího dřevěného kopřivnického kostela, který stál vedle fojtství.

Na stavbu kostela sv. Bartoloměje lidé mezi sebou vybrali peníze, část darovala místní záložna a olomoucký arcibiskup. Stavební práce začaly v dubnu 1893 a do zimy toho roku byl nový kostel pod střechou.  Před kostelem u cesty stojí tzv. „Kristiánův kříž“.

 

PIARISTICKÝ KLÁŠTER

Lidická 101, 742 58 Příbor

Piaristické gymnázium bylo založeno biskupem Karlem II. z Liechtenštejnu 5. 2. 1694, budova byla postavena v letech 1694–1700. Piaristé v Příboře působili do roku 1870. V letech 1875– 1938 zde byl český učitelský ústav, v současnosti je v budově základní umělecká škola, muzeum a městská knihovna. Za prohlídku stojí zejména bývalý refektář, který je nově otevřen po celkové rekonstrukci. Při opravě fasády byla objevena také původní sgrafita. 

 

KOSTEL SV. VALENTINA

Lidická, 742 58 Příbor

Barokní kostel sv. Valentina s renesanční věží stojí na místě původně dřevěného kostela z roku 1596, který dala vystavět Dorota Bremlová a její syn Valentin. Na hlavním oltáři je postříbřený reliéf s výjevem ze života sv. Valentina, pocházející pravděpodobně z doby kolem roku 1596, tedy ještě z původního kostela. Po příchodu piaristů do Příbora jim město kostel věnovalo. V letech 1760–1766 byl přestavěn do dnešní podoby podle plánů rektora piaristické koleje – zdejšího rodáka Heliodora Knauera. V letech 1768–1875 byl kostel spojen s protější kolejí dřevěnou chodbou ve výši prvního poschodí. Kolem kostela býval hřbitov piaristů. V letech 1995–1996 proběhla celková rekonstrukce této významné stavby. Slavnostní znovuotevření chrámu, které bylo zároveň čtyřstým výročím postavení kostela, se konalo 20. října 1996.

 

KOSETL SV. KŘÍŽE

Místecká, 742 58 Příbor

Kostel sv. Kříže byl postaven roku 1645 na místě původního dřevěného kostela z roku 1516. V průběhu 19. a 20. století byl postupně rekonstruován do dnešní podoby. Hlavní oltář je lidová řezbářská práce z roku 1750. Uprostřed je dřevěný kříž, na němž je Kristovo tělo v životní velikosti. Kostel byl původně oklopen hřbitovem vyhrazeným pro bohaté příborské rodiny. Pohřbívalo se zde až do roku 1720. V kostele jsou originály soch sv. Rocha a sv. Floriana, jejichž kopie stojí na náměstí.

 

KOSETEL SV. RANTIŠKA SERAFINSKÉHO

Kostelík sv. Františka Serafínského byl postaven v roce 1622. Prostor kolem kostelíka byl vyhlédnut jako pohřebiště a roku 1623 posvěcen. Pohřbívat se zde začalo roku 1720. Je zde pohřbeno mnoho významných osobností, za povšimnutí stojí kněžská hrobka. Od poloviny 19. století už se kolem kostelíka nepohřbívá a prostor je označován jako „starý hřbitov“. Kostelík prošel generální opravou a následně byl dne 13. 11. 1994 slavnostně otevřen. 

 

FARNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Stojanova 364, 742 58 Příbor

Telefon: 556 725 104

Email: rkf.pribor@doo.cz

Kostel pochází z 1. poloviny 13. století. Původně dřevěný kostel byl přestavěn ve slohu gotickém, pozdější přístavby jsou renesanční a barokní. Klenba presbytáře je z roku 1560 a 54 metrů vysoká věž tvořící dominantu města byla postavena v roce 1577. Poslední velká rekonstrukce proběhla v letech 2000–2005. Na hlavním oltáři je Příborská madona z doby kolem roku 1420. Kolem kostela se dochovaly zbytky hřbitova obehnaného zdí se střílnami. Vede zde také křížová cesta z roku 1887. Na místě staré márnice stojí kaple Panny Marie Lurdské. Za presbytářem je umístěna socha sv. Zachariáše, která zdobila původní kamennou kašnu na náměstí. Před kostelem na vysokých sloupech jsou sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Cyrila a Metoděje a sv. Jana Sarkandra. 

 

KAPLE SV. JANA SARKANDRA

Prchalov, Příbor

Kaple, vystavěná v roce 1866, připomíná světce, který v Příboře nějaký čas žil a navštěvoval zde farní školu. Podle pověsti na tomto místě vyvrtal nožem v zemi díru, jež se ihned naplnila znamenitou vodou s léčivými účinky.

 

KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

Štramberk

 

KOSTEL SV. KATEŘINY

Tamovice, Štramberk

Telefon: 604 635 585. 604 548 586

Email: dominik.d@centrum.cz

Web: www.Svata-katerina.cz

Prastarý kostelík se hřbitovem z konce 12. století v zaniklé vesničce Tamovice.

 

KOSTEL SV. MAXMILIÁNA

Hukvaldy 27

Telefon: 595 173 628, 731 625 685

Email: rkf.rychaltice@doo.cz

Římskokatolická farnost Hukvaldy. Kostel sv. Maxmiliána se nachází v centru obce a byl postaven v roce 1759 ke cti sv. biskupa a mučedníka Maxmiliána. Stavba je charakteristická dvěma oltáři – hlavní ke cti sv. Maxmiliána, boční ke cti sv. mučedníka Jana Sarkandra.

 

KAPLE SV. ONDŘEJE

Hukvaldy 27

Telefon: 595 173 628, 731 625 685

Email: rkf.rychaltice@doo.cz

Římskokatolická farnost Hukvaldy. Byla vystavěna v roce 1602 a posvěcena ke cti sv. apoštola Ondřeje. Kaple je přibližně 20 m dlouhá, 10 m široká, a má dva oltáře – hlavní ke cti sv. apoštola Ondřeje, boční ke cti sv. Barbory a sv. Rosalie. V centru obce Hukvaldy si můžeme prohlédnout tři sochy – sochu svatého Jana Nepomuckého a sochu sv. Floriána naproti Obecního úřadu na Hukvaldech a sochu Panny Marie shlédneme po vstupu do obory nad oborní bránou.

 

KOSTEL SV. MIKULÁŠE

Rychaltice 3, Hukvaldy

Telefon: 731 625 685

Email: rkf.rychaltice@doo.cz

Kostel sv. Mikuláše byl postaven v místní části Rychaltice na místě starého dřevěného kostela v letech 1726 – 1729 jako malá dvouvěžní basilika. Posvěcen byl ke cti sv. Mikuláše 5. srpna 1742. V presbytáři se ve výklencích nacházejí 4 sochy – sv. Benedikta, sv. Martina, sv. Valentina a sv. Blažeje.

 

FILIÁLNÍ KOSTEL SV. JANA KŘTITELE

Horní, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Telefon: 556 835 788

Email: rimkf.frenstat@centrum.cz

Orientovaná jednolodní stavba s předsazenou hranolovou věží, krytou cibulovou bání s lucernou. Objekt kostela byl postaven r. 1640, se stavbou věže bylo započato r. 1717. Ta byla v r. 1780 zvýšena a zastřešena cibulovou bání. Boční tribuny byly přistavěny v r. 1769. Pod tribunami jsou kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Srdce Mariina, které se do lodi otevírají pískovcovými portály. Zásahy  z r. 1891 měly regotizační charakter, z této doby pochází také pseudogotický mobiliář a část interiérové výbavy.

Původní areál kostela, postaveného ve 30. letech 17. století, sestával z ohradní zdi starého hřbitova s kapličkami a z barokního kříže z roku 1753. Plocha hřbitova, používaného v letech 1630 - 1852, musela včetně hřbitovní zdi ustoupit nové bytové výstavbě (2.pol. 70. let 20. století). Při těchto úpravách byla rozšířena komunikace, vedoucí kolem kostela a kříž byl přemístěn k severní straně věže.
V interiéru je hudební kruchta, obraz Vzkříšení a Betlém od Josefa Knězka. Malířský soubor 14 zastavení  Křížové cesty věnoval kostelu Albín Polášek.

Bohoslužby se konají v neděli v 8.45 hodin.

 

KOSTEL SV. MARTINA

Frenštát pod Radhoštěm

Tzv. "farní" či "dolní" kostel, vystavěn na místě staršího kostela, který při požáru v roce 1661 vyhořel. Byl dokončen v r. 1680. Těsně po dokončení byl vydrancován a opět vypálen. Místo něj se po určitou dobu používal jako farní kostel filiální, zasvěcený sv. Janu Křtiteli. V roce 1740 byly k opravené stavbě přistavěny boční kaple - kaple sv. Barbory a sv. Jana nepomuckého.  Dílčí zásahy do objektu byly provedeny na počátku a ve II. pol. 20. století.

Ozdobou kostela je závěsný triptych Valašské Madony autora Adolfa Liebschera (přemístěný z kaple na Radhošti) a Valašský Betlém autora Jana Knebla.
V kostele je vysvěcen zvon sv. Martina, vážící 500 kg, vyrobený v Holenkově v dílně Josefa Tkadlece, požehnal mu biskup ostravsko-opavské arcidiecéze Václav Lobkowicz. Kostel sv. Martina (dolní) byl bez zvonu od II. světové války. Zvon je zasvěcen sv. Martinovi, který byl od 4. stol. příkladem lásky, když se podělil o plášť se žebrákem. Na zvonu je znak Frenštátu, připomínky sv. Martina a nápis Deus caritas est "Bůh je láska", také je zde nápis, že na výrobu přispěla obec Trojanovice.

Farní kostel sv. Martina je barokně orientovaná jednolodní stavba s představěnou hranolovou věží. Věž je kryta cibulovou bání. Hlavní vstup do kostela je situován na jižní straně věže. Interiér je osvětlen nízkými půlkruhovými okny v presbytáři a dvěma stejnými okny v bočních kaplích. K vybavení patří kvalitní rokokový mobiliář, z 18. století pochází také část dřevěných dveří se zachovanými zámky a kováním. Na počátku 20. století byly pořízeny dvoukřídlé, zčásti prosklené hlavní dveře, se secesizujícím dekorem.

Bohoslužby se konají v neděli v 7.30 hodin

 

LURDSKÁ KAPLE SV. MARIE

Frenštát pod Radhoštěm

Lurdská kaple na Horečkách je postavená jako stylizovaná jeskyně zapuštěná do svahu nad Frenštátem. Kapli na Horečkách dala v roce 1902 postavit manželka pana továrníka Bumbaly jako dík za navrácení zdraví. V roce 1931 byl panem Cholevou darován zvonek. Tradičně se zde koná o svátku sv. Ducha pouť. Kaple je otevřena od 1. května do poloviny října.

 

MOROVÝ SLOUP PANNY MARIE

Nám. Míru, Frenštát pod Radhoštěm

Morový sloup Panny Marie stojí na náměstí Míru na parcele číslo 4286/9 o. p., k. ú. Frenštát p. R. Na vrcholu sloupu je umístěna raně barokní plastika z roku 1686. Sloup jednoduchých neklasických tvarů je urbanistickým prvkem tvořícím součást sochařské výzdoby náměstí.¨Nalezneme jej na západní straně náměstí. Na třech stupních stojí vysoký hranolový podstavec, na kterém je osazen sloup se sochou P. Marie s Ježíškem. Socha P. Marie spočívá na podstavci neseném čtyřmi postavami andělů. Madona na srpku měsíce s atributy žezla, koruny a kruhem hvězd drží na levé ruce Ježíška s jablkem. Svatozář dítěte i Marie, váza, prstence a pásky sloupu, křídla andělů a žezlo jsou pozlacené. Tento pískovcový sloup se zlidovělou postavou P. Marie a originálním pojetím andělských trůnů nechal postavit místní farář Jakub Valentin Palička, což dokládá dedikační nápis na zadní straně soklu. Z něj se dovídáme také datum vzniku této kulturní památky: 6. 5.1692.

 

KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE A SV. VÁCLAVA VE FRENŠTÁTĚ "NA KOPANÉ"

Frenštát pod Radhoštěm

V roce 1945 místní občan Alois Štefek ve své závěti vyslovil přání, aby s jeho přispěním byla postavena zvonička nebo kaple. Vhodný pozemek věnoval Josef Bordovský z čp. 552. Provedením stavby byl pověřen tesař Josef Štefek, starší bratr zemřelého. Ten také vyhotovil plán zvoničky ve stylu valašské lidové architektury. Svěcení provedl v neděli 5. 5. 1946 děkan Medard Horák společně s kaplanem Vladimírem Tichým z Frenštátu pod Radhoštěm.
Zvonička stojí na kamenných základech.  Vnitřní prřostor je rozdělen na dvě poloviny, přední tvoří vlastní prostor kaple, druhá zadní část slouží jako skladiště a zvonice. Po stranách obětního stolu jsou obrazy Sv. Václava, Sv. Cyrila a Metoděje, jejichž autorem je Josef Štefek. Uprostřed stojí malá socha Panny Marie Lurdské.
Na záklopu kabřince je čitelný nápis, který symbolizuje účel zvoničky: Zvoničko pokorná, svatyňko kilá, zrozená z lásky k rodné své zemi, Radhošťských hájů ty holubice bílá zvěstuj mír kolem, buď milovaná všemi.

 

KAPLE SV. CYRILA A METODĚJE NA RADHOŠTI

Trojanovice – Pustevny

Kaple je na vrcholu Pusteven - Radhošti. Je stará více než jedno století. Zpočátku měla podobu kamenné stavby s bílou omítkou a kupolí v byzantském stylu. Nad vchodem do chrámku byl vyveden nápis „Milujte se, Slované, a sjednoťte se u víře, kterou zde hlásali svatí Cyril a Methoděj“. Jejich sousoší (dílo Albína Poláška) se nalézá vně kostela.

Dřevěná zvonice se šindelovou střechou byla přistavěna v roce 1924 při celkové opravě – tehdy byla celá kaple obložena impregnovaným šindelem. Kaple sv. Cyrila a Metoděje je jednou z nejvýše položených církevních staveb v Česku. 

 

ZVONIČKA NA HOREČKÁCH - STRÁŽKYNĚ BESKYD

Frenštát pod Radhoštěm

Zvonice Strážkyně Beskyd se nachází na pomezí Frenštátu pod Radhoštěm a Trojanovic. Tato otevřená duchovní stavba symbolizuje nesouhlas obyvatel s těžbou uhlí v Beskydech. Zvon bude odzvánět umíráček dolu Frenštát. Iniciátorem stavby je občanské sdružení Naše Beskydy.
Moderní design zvoničky je dílem architekta Kamila Mrvy. Vedle speciální celodřevěné konstrukce s šindelovým pláštěm stojí osmimetrové stožáry ze tří modřínových trámů, nesoucí zvon. Stavba vychází z valašské lidové tradice jednoduchých dřevěných zvoniček. Zvon pochází z dílny v Halenkově. Jeho váha je 30 kg. Kromě loga občanského sdružení Naše Beskydy, znaku Frenštátu a Trojanovic obsahuje jména 37 měst a obcí, které se spojily proti těžbě v Beskydech. Na spodním okraji je vysázen citát frenštátského rodáka Josefa Kaluse „Kdo hory mé haní, jako by mne haněl, kdo hory mé chválí, jak by se mi klaněl.“
Na stavbu zvoničky přispěli finančně či materiálně obce, spolky, firmy i jednotliví občané. Na podporu stavby byly vydány pamětní pohlednice v hodnotě 20 a 50 Kč. Celkem se vybralo cca 200 000 Kč. Celková hodnota zvoničky je vyčíslena zhruba na půl milionu. Stavba vznikla svépomocí, členové občanského sdružení Naše Beskydy a další dobrovolníci zde odpracovali více než 1 000 brigádnických hodin.
Poprvé se symbolický umíráček rozezněl při třetím výročí Uzamčení země Valašské na 100 roků 15. května 2010 v 15,00 hodin.

 

KOSTEL SV. MICHAELA

Sedlnice

Telefon: 556 725 104

Email: rkf.pribor@doo.cz

Kostel, který je zasvěcený archandělu Michaelovi, tvoří spolu s farní budovou významnou dominantu obce. Původní byl dřevěný. Jelikož však časem nemohl pojmout všechny věřící a byl již značně starý, rozhodla se obec kostel přestavit. 29. 8. 1824 byla konána poslední bohoslužba.
Za 2 roky (v roce 1826) byl postaven kostel nový v barokním slohu. Hlavní oltář byl zasvěcený sv. Michaelovi. Sochy v bočních oltářích - socha Nejsvětějšího srdce Ježíše a socha Srdce pany Marie byly pořízeny až v roce 1907.
Ve věži kostela jsou zavěšeny tři zvony, z nichž největší vážící kolem 800 kg je zasvěcený sv. Michaelovi. Okna kostela zdobí barevné vitráže. Při vstupu do kostela jsou na bočních stěnách zazděny renesanční náhrobky Jana Sedlnického z Choltic a jeho choti Johanky z Limberka (+1573). Oba pocházejí ze starého kostela.

 

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Bartošovice

Telefon: 734 398 173

Email: rkf.bartosovice@doo.cz

Byl přestavěn v roce 1583. Kostelní věž 35 m vysoká byla dostavěna v roce 1692. V roce 1900 byla věž renovována.Kostelní loď byla zbourána a v letech 1905 - 1906 postavena větší a byl zasvěcen sv. Ondřeji, Petru a Pavlu.Při stavbě bylo zachováno 6 náhrobních kamenů, držitelů bartošovického panství a jejich rodinných příslušníků - nejstarší datujeme roku 1504.Náhrobní kameny jsou chráněnou kulturní památkou. Interiér kostelaPozoruhodností je oltářní obraz ze starého kostela.Při přemístění obrazu do nového kostela, byl do něj přimalován model starého zbouraného kostela.

Kostelní loď je prosvětlena 6 okny - vlevo je svatý pet a vpravo svatý Pavel.Na stěně za hlavním oltářem visí obraz svatého Ondřeje, který pochází ze starého kostela.Pod kamennou podlahou starého kostela se nacházela hrobka, hrobka byla při přestavbě zasypána.

 

KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

Hukovice

Telefon: 734 398 173

Email: rkf.bartosovice@doo.cz

Kulturní památkou Hukovic je barokní kostel Navštívení Panny Marie.

Kulturní památkou Hukovic je barokní kostel Navštívení Panny Marie, postavený na místě dřevěného filiálního kostelíku v roce 1765.Chrám je prostorný s připojenou věží.

V kostele jsou tři oltáře. Hlavní oltář ke cti navštívení Panny Marie a dva boční oltáře. Svěcení kostela bylo jedno v říjnu podle nařízení císaře Josefa II. a druhé ve svátek navštívení Panny Marie. V roce 1826 byly do kostela zabudovány nové varhany. V roce 1839 byl kostel od základu zrestaurován.

 

FARNÍ KOSTEL VŠECH SVATÝCH

Studénka

Telefon: 556 400 759

Email: farnostistudenkabutovice@seznam.cz

Jednolodní pozdně barokní podélný kostel s odsazeným, půlkruhově uzavřeným presbyteriem, vybudovaný na místě staršího dřevěného kostelíka v letech 1775 – 1781. Průčelí kostela je výsledkem stavebních úprav, které probíhaly kolem roku 1830. Kostel stojí na návrší, na vysoké podnoži, která vyrovnává svažitost terénu. Interiér kostela je zdoben cennými oltářními obrazy fulneckého malíře J. G. Frommela z let 1788-1789.

 

KAPLE SV. ANNY

Studénka

V sousedství kostela Všech svatých se nachází zajímavá památka z poloviny 19. století, kaple sv. Anny. Větší zděná obdélná kaple s půlkruhovým závěrem a sedlovou střechou, byla vybudovaná v roce 1540 patrně na místě starší svatyně téhož zasvěcení. V době přestavby kostela se v ní sloužily pravidelné bohoslužby, pak patrně zpustla a teprve v roce 1852 byla znovu obnovena. Kaple má hladkou fasádu, průčelí, završené trojúhelným štítem, člení lizénový rámec (lizéna – plochý pás vystupující mírně z líce zdiva), v jeho ose je vchod s půlkruhovým záklenkem (klenutý překlad nad okenním nebo dveřním otvorem) s novodobou kovanou mříží.

 

KŘÍŽ

Studénka

Nachází se před ohradní zdí hřbitova u kostela Všech svatých. Kamenný kříž z roku 1835, osazený na vysokém hranolovém podstavci volutovými (voluta – ozdobný motiv spirálovitého závitu) křídly.

 

FARNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

Družstevní 93, 742 13 Studénka

Postaven byl v roce 1880 stavitelem Ignácem Klossem z Nového Jičína, v novogotickém slohu, na místě původního dřevěného kostelíku z počátku 16. století. Když byla stavěna věž, objevila se v ní trhlina, která na čas zastavila práce. Po dokončení, byly do nového chrámu přeneseny zvony, varhany a obrazy z kostela starého. Ten byl následně zbourán. V letech 1996 – 1998 proběhla oprava kostela, o kterou se postaral tehdejší farář Mgr. Rudolf Kopecký.

 

KAPLE SV. KŘÍŽE

Studénka, Nová Horka

Nachází se při zámku Nová Horka. Je to obdélná kaple s půlkruhovým závěrem přiléhající jižní průčelní stranou k budově zámku. Podle archivních pramenů byla vybudována v roce 1729 a rozšířená v roce 1775. Boční fasády kaple jsou hladké, tříosé, s okny s půlkruhovými záklenky v profilovaných šambránách s klenákem. V interiéru byla bohatá fresková výzdoba, avšak fresky byly v roce 1970 zalíčeny.

V okolí zámku v Nové Horce se nacházejí další zajímavé kulturní památky, např. socha sv. Jana Nepomuckého (kamenná plastika z 2. poloviny 18. století), ohradní zeď se souborem plastik nebo samotný zámecký park s kamennou vyhlídkovou terasou.

Fotogalerie

Obrázek č.1
Obrázek č.2
Obrázek č.3
Obrázek č.4
Obrázek č.5
Obrázek č.6

TIC Nový Jičín

Adresa

  • Masarykovo nám, 45/29
    Nový Jičín 74101
    Česká republika

Mapa

Počasí Nový Jičín - Slunečno.cz

Moravskoslezský kraj Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

QR code Nový Jičín 100 příběhů republiky Půjčovna trekových holí Půjčovna disků LaudonCaching Pivobraní Rengl

Copyright 2019 © Informační centrum Nový Jičín. Autoři fotografií města jsou Ota Nepilý, Ladislav Šmitke, Lenka Malinová, Turistické informační centrum, webdesign RKIS.

ZPĚT NAHORU